Buitenlandse ondernemers worden in Nederland geconfronteerd met regelgeving, instanties en procedures die sterk afwijken van de situatie in hun eigen land van herkomst. Specifiek op het gebied van arbeidsrecht en personeelszaken zijn de verschillen enorm. Het is van groot belang om met die verschillen bij aanvang van activiteiten rekening te houden. Investeringsbeslissingen kunnen daarvan mede afhankelijk zijn.

Indien de Buitenlandse ondernemer al op de Nederlandse markt zit moeten die verschillen in beeld worden gebracht en is een passende en professionele begeleiding op zijn plaats. Vaak is dan naast alle andere zaken voor die taak nog niet altijd de tijd en/of deskundigheid aanwezig. Toch vragen juist personele en organisatorische zaken om aandacht en bijzondere expertise: Expertise, kennis en kwaliteit van ervaren adviseurs. Adviseurs die betrokken zijn bij u als ondernemer, bekend met uw onderneming en de (nieuwe)omgeving waarin u opereert.

kennis en ervaring

Be2N heeft gedegen en kwalitatief hoogwaardige kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van arbeidsrecht en personeel&organisatie. In dat kader zijn er al vele buitenlandse ondernemers begeleid. Die begeleiding betreft niet alleen de startfase maar ook de fase daarna.

 • Het geven van ontslag aan een medewerker is in de meeste landen vrij eenvoudig. Een en ander kan vaak middels een brief geschieden. Er volgt dan wel een bijpassende vaste financiële afwikkeling. In Nederland ligt dat anders. Het ontslag moet steeds vooraf getoetst worden, dan wel door de rechter, dan wel door een overheidsorgaan in geval er een ontslagvergunning wordt gevraagd (CWI). Die toetsing moet goed in elkaar zitten om überhaupt een ontslag te krijgen. Voorts is er ook in Nederland weliswaar een beleid ten aanzien van beëindigingvergoedingen, maar is de rechter nog wel eens geneigd om daarvan af te wijken. Kortom, bij ontslagzaken is een juridische begeleiding noodzakelijk. Ook indien partijen eruit komen is het goed om onder begeleiding de afspraken in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst vast te leggen.
   
 • In veel andere landen  is het minder snel nodig om advies aan de Ondernemingsraad te vragen. In Nederland liggen de eisen en voorwaarden aanmerkelijk gecompliceerder. Indien er niet of niet tijdig advies wordt gevraagd kan dat bedrijfsprocessen sterk vertragen. In dat kader is begeleiding rondom de medezeggenschapsproblematiek vaak onontbeerlijk.
   
 • Bij ziekte van medewerkers in Nederland zijn er aanzienlijke verplichtingen die op de werkgever rusten zoals onder andere de loondoorbetalingverplichting gedurende twee jaar en de reïntegratie activiteiten die moeten worden verricht. Met name die laatste activiteiten vergen een goed dossier en een strakke begeleiding. Ontbreekt een dergelijke begeleiding, dan loopt de werkgever in Nederland het risico dat de loonbetalingsverplichting langer doorloopt of dat een eventuele beëindigingvergoeding hoger uitvalt.
   
 • Bij de beoordeling van de voorliggende arbeidsrechtelijke en organisatorische vraagstukken zal zo veel mogelijk worden gekeken welke mogelijkheden er binnen de wettelijke regelingen zijn om creatief (lees: minder kosten of sneller) af te wijken van de voorliggende wettelijke regels.


Be2N werkt voornamelijk via en samen met professionele verwijzers. Meer in het bijzonder kan worden verwezen naar de betrokken Kamer van Koophandels in de grensstreek (Zeeland, Brabant en Antwerpen), de betrokken Nederlandse ontwikkelingsmaatschappijen, Zeeland Seaports en de betrokken branche organisaties (MKB/Unizo). Bij deze organisaties is ook bekend welke kennis en ervaring er bij Be2N aanwezig is.
 

De dienstverlening van Be2N:

 • Advies inzake arbeidsvoorwaarden
 • Informatie over Collectieve en individuele arbeidsovereenkomsten
 • Inrichten en begeleiden van een HRM-afdeling;
 • Opstellen van contracten en reglementen;
 • Advies en begeleiding bij opzetten van een medezeggenschapstructuur;
 • Overleg met betrokken vakbonden;
 • Werving &selectie;
 • Outplacement trajecten;
 • Verzuim en re-integratie
 • Voorbereiden en uitvoeren van ontslagprocedures (reorganisatie of arbeidsconflict);
 • Oplossen van geschillen middels Mediation;
 • Advies en uitvoering bij reorganisaties;
 • Begeleiden bij overnames en fusies;
 • Opzetten van samenwerkingsstructuren (joint venture);